"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Współpraca szkoły z wyższymi uczelniami
niedziela, 12 stycznia 2014 17:45

System edukacji powinien obejmować wszystkie szczeble kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu są szkoły ponadgimnazjalne, których zadaniem jest przygotowanie do studiów wyższych oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację nauki i zapoznawanie uczniów LiceumOgólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie ze specyfiką studiowania. 

CELE WSPÓPRACY
Uczniowie: 

- kształtowanie procesu logicznego myślenia
- rozwijanie talentów
- wdrażanie do aktywnej i samodzielnej pracy
- preorientacja zawodowa

Nauczyciele:

 - motywowanie uczniów do nauki,
- poprawa procesu nauczania i uczenia,
- uzupełnianie posiadanej wiedzy merytorycznej, dydaktycznej i wychowawczej,
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe.

Założone osiągnięcia:

- Podniesienie jakości pracy szkoły.
- Uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz stosowanie aktywizujących metod nauczania.
- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
- Podnoszenie poziomu osiągnięć uczniów i umiejętności w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej, logicznego myślenia oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
- Usprawnienie umiejętności wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów.

-
Kontynuowanie współpracy opartej na wzajemnej pomocy i wsparciu

Nauczanie: 

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania
- Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
- Wspieranie uczniów podczas realizacji projektów
- Prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- Przeprowadzenie szkolnych konkursów przedmiotowych, sprawdzenie prac oraz przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych
- Pomoc młodzieży mającej problemy w nauce.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

- Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa
- Samokształcenie oraz wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń.

Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

 

W październiku 2012 roku Dyrekcja Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie odnowiła podpisane w 1998 roku porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Uczelnia zobowiązuje się do:

- Organizowania wykładów, służących ożywionej wymianie poglądów oraz zapoznania uczniów ze specyfiką zajęć akademickich;
- Popularyzacji osiągnięć naukowych oraz działania na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
- Organizacji Dni Otwartych i wizyt połączonych ze zwiedzaniem uczelni
- Organizacji na terenie Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH,
-
Uczelnia daje możliwość zorganizowania w naszej szkole Roku Zerowego
-
Prowadzenie zajęć w ramach e-Akademii na platformach zdalnego nauczania zainstalowanej na serwerze AGH

Współpraca z Politechniką Świętokrzyską

W dniu 19 listopada 2013 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy  Politechniką Świętokrzyską w Kielcach Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Uczelnia zobowiązuje się do:
 

- Organizowania wykładów wyjazdowych do Szkoły, służących ożywionej wymianie poglądów oraz zapoznania uczniów ze specyfiką zajęć akademickich;

- Przeprowadzanie wykładów gościnnych dla uczniów Szkoły w Uczelni;

 - Popularyzację osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

 - Organizację Dni Otwartych i wizyt w Uczelni połączonych ze zwiedzaniem kampusu;

-  Uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych i podnoszenie jakości kształcenia;

- Wymianę doświadczeń i informacji z uczelniami;

- Przekazywanie aktualnych informacji o Politechnice w specjalnej uczelnianych gablotach w  budynku szkoły.

- Zapewnienia udziału młodzieży naszej szkoły w organizowanych przez PŚ imprezach : Salon Maturzystów, Dziewczyny na Politechniki

 

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

 W 1701 roku właściciel Pińczowa Józef Władysław Gonza- Myszkowski ufundował kolonię akademicką, którą nazwano COLONIA PINCZOVIENSIS. Należała ona do typu szkół humanistycznych o kierunku retoryczno-klasycznym i umożliwiała uczniom studia na wydziale filozoficznym. Szkoła pozostawała pod opieką Uniwersytetu Krakowskiego, który miał prawo nominacji i odwoływania prowizorów, dyrektorów, nauczycieli, ustalał program zajęć i decydował o wyborze podręczników, administrował też funduszami szkoły. Wśród nauczycieli byli profesorowie Uniwersytetu, a wielu spośród uczniów pińczowskiej szkły kontynuowało naukę w Akademii. Związki z Uniwersytetem przetrwały do lat 60-ych XX wieku. Obecnie Dyrekcja i Grono Pedagogiczne nawiązując do chlubnych tradycji stara Się odnowić kontakty z Uniwersytetem Jagiellońskim. W związku z tym zaproszono byłego prorektora prof. Mioduńkę, który wykładem uświetnił wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2013/2014. W dalszej perspektywie szkoła planuje:

- spotkania z wykładowcami UJ

- uczestnictwo młodzieży w wykładach i ćwiczeniach na uczelni

- wycieczkę edukacyjną pokazującą związki Liceum z tą szacowną Uczelnią.

 

Współpraca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dnia 28 listopada 2013 odbyło się spotkanie Pani Dyrektor Anny Golik i nauczyciela geografii Marzeny Prażuch z Dyrekcją Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. UJK dr hab. Tadeuszem Ciupą, doc. dr Tadeuszem Biernatem oraz dr Romanem Suligowskim. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy pomiędzy naszą szkołą a instytutem. Dzięki nawiązaniu kontaktów naukowych młodzież Naszej Szkoły będzie miała możliwość zapoznania się z bazą naukową i dydaktyczną uczelni, odbywania warsztatów i uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach terenowych. Obsługę dydaktyczną zajęć zapewniają pracownicy naukowi Instytutu Geografii.
Władze Instytutu Geografii zadeklarowały w szczególności:

- Popularyzacji osiągnięć naukowych oraz działania na rzecz młodzieży szkolnej służącej  poszerzaniu  wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
- Prezentacji bazy naukowo-badawczej IG połączoną z ćwiczeniami z astronomii w planetarium Instytutu Fizyki;
- Zaprezentowania swojej oferty na spotkaniu z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja;
- Merytorycznej oprawy wycieczek krajoznawczo-naukowych po Ponidziu i Górach Świętokrzyskich;
- Przeprowadzenia z młodzieżą warsztatów dotyczących Systemów Informacji Geograficznej  służących do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz
wizualizacji danych geograficznych;
Zapraszania  młodzieży Szkoły na
GIS DAY;
- Umożliwienia młodzieży Szkoły  zaprezentowania swoich prac i projektów na Dniu Geografa, organizowanym przez
 Instytut ;
- Przeprowadzania wykładów gościnnych dla uczniów Szkoły w Instytucie;
- Organizacji  Dni Otwartych i wizyt w Uczelni połączonych ze zwiedzaniem  Instytutu  Geografii.

Współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomii,  Prawa i Nauk Medycznych

im. prof. Edwarda Lipińskiego  w Kielcach

Nawiązanie współpracy i podpisanie porozumienia pomiędzy naszą szkołą a Uczelnią nastąpiło 3 grudnia 2013 r. Plan współpracy:

- Organizowania wykładów wyjazdowych do Szkoły, służących ożywionej wymianie poglądów oraz zapoznania uczniów ze specyfiką zajęć akademickich;

- Przeprowadzania wykładów gościnnych dla uczniów Szkoły w Uczelni;

- Popularyzacji osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

 - Organizacji Dni Otwartych i wizyt w Uczelni połączonych ze zwiedzaniem kampusu;

- Uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych i podnoszenie jakości kształcenia;

- Wymiany doświadczeń i informacji z uczelniami;

- Przekazywania aktualnych informacji  o WSEPiNM  w  budynku szkoły;
- Współpraca nad projektami teleinformatycznymi, a w szczególności – nad projektami rozwijającymi techniki i metody nauczania w formie platform e-learningowych oraz  w sprawie wsparcia kadrowego i technicznego ze strony Uczelni.


 

Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego  młodzieży Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja do Gdyni. Celem wyjazdu jest:

- zwiedzanie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

- zapoznanie uczniów z pracą Akadmii 

- popularyzacja zawodu żołnierza- marynarza 

- wizyta w porcie marynarki wojennej

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim

Wydział Geografii I Studiów Regionalnych

Na spotkaniu z byłym absolwentem Liceum dr Tomaszem Witesem ustalono nieformalnie podtrzymywanie stałych kontaktów z Uczelnią:

- wykłady dr Tomasza Witesa w budynku Liceum ( w miarę jego możliwości) 

- pomoc przy zorganizowani wyjazdu uczniów na UW na zajęcia przygotowujące do matury w kwietniu 2014 r
-
zaproszenie na Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego