"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Rekrutacja nauczycielek i nauczycieli do prowadzenia zajęć
wtorek, 05 lutego 2019 20:39

logo-projektu

 

Regulamin rekrutacji nauczycieli/nauczycielek
do prowadzenia zajęć :

- laboratorium językowe – język angielski,

- laboratorium językowe - język niemiecki,

- laboratorium językowe- język rosyjski,

- zajęcia „Z cyfryzacją na bieżąco 

w ramach projektu: Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji

realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,   w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Pińczowie

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie RPSW 08.03.00. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

 

Termin składania dokumentów od 6 lutego 2019 r. do 12 lutego 2019 r.

 do godz. 12.00  do Biura Projektu

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2.   Beneficjentem Projektu jest Powiat Pińczowski/Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Biuro Projektu zlokalizowane jest w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Pińczowie, ul. Nowy Świat 2. 28-400 Pińczów.

3.     Okres realizacji projektu: od 10.08.2018 r. do 30.06.2020 r. 

4.     Wsparciem w projekcie  Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji  jest Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego kształcenia w liceum przez zastosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu TIK  poprzez doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt TIK, rozwinięcie kompetencji cyfrowych u uczniów przez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

5.  Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie. W szkole będą prowadzone następujące zajęcia:

- laboratorium językowe – język angielski,

- laboratorium językowe - język niemiecki,

- laboratorium językowe- język rosyjski,

- zajęcia „Z cyfryzacją na bieżąco”. 

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.  Uczestnikiem procesu rekrutacji, a w rezultacie prowadzącym zajęcia w szkole, może być wyłącznie nauczyciel/nauczycielka zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Pińczowie w pełnym wymiarze godzin lub w jego części.

2.  Do prowadzenia zajęć w ramach: Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji 

                          a) laboratorium językowe – język angielski, może zostać zaangażowanych nie więcej niż 5 nauczycieli, 

                 b)laboratorium językowe - język niemiecki, może zostać zaangażowany nie więcej niż 1 nauczyciel, 

                c) laboratorium językowe- język rosyjski, może zostać zaangażowany nie więcej niż 1 nauczyciel, 

                d) zajęcia „Z cyfryzacją na bieżąco”, może zostać zaangażowanych nie więcej niż 2 nauczycieli.  

            Warunkiem ubiegania się o udział w prowadzeniu zajęć dla uczniów jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1).                      Formularz należy złożyć w formie papierowej u koordynatora projektu.

3.                3Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:

- jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad przedstawionych powyżej, zapewniając równy dostęp do informacji;

- zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną;

- zasad równości szans kobiet i mężczyzn;

- zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

§ 3. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 

1.     W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla uczniów:  

a)      laboratorium językowe – język angielski,

- dla klas III – 8 grup po 22 godziny (łącznie 176 godzin)

- dla klas I i II – 8 grup po 102 godziny (łącznie 816 godzin)

b)      laboratorium językowe - język niemiecki,

- -dla klas III –  4 grupy po 11 godzin (łącznie 44 godziny)

- dla klas I i II – 4 grupy po 51 godzin (łącznie 204 godziny)

c)      laboratorium językowe- język rosyjski,  

 -dla klas III –  4 grupy po 11 godzin (łącznie 44 godziny)

- dla klas I i II – 4 grupy po 51 godzin (łącznie 204 godziny)

d)     zajęcia „Z cyfryzacją na bieżąco” 

-dla klas III –  8 grup po 11 godzin (łącznie 88 godzin)

dla klas I i II – 8 grupy po 26 godzin (łącznie 208 godziny).

       2. Zajęcia dla uczniów w ramachprojektu Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji prowadzone będą poza zajęciami                 szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem zajęć .

3.  Po zakończeniu udziału w poszczególnych zajęciach uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

§ 4. ZASADY REKRUTACJI

 

1.     Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu będzie prowadzona
w terminie od  
6 lutego 2019 r. do  12 lutego 2019 r do godz. 12.00 na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie.

2.     Formularz rekrutacyjny uczestnicy otrzymają od koordynatora Projektu.

3.     Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć do koordynatora Projektu.

4.     Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone zostanie na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie.

5.     Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

6.  Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: koordynator projektu, dyrektor szkoły oraz specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości.
Z działań komisji zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 2).

7.     W oparciu o ocenę formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikiem zostaną sporządzone listy nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia w ramach projektu (załącznik nr 3).

8.     Oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dokonuje komisja rekrutacyjna w oparciu
o następujące kryteria:

- zgodność ramowego programu zajęć do założeń projektu w zakresie użycia narzędzi TIK  w prowadzeniu zajęć;- zgodność ramowego programu zajęć do założeń projektu w zakresie wzbogacenia słownictwa z wybranych zagadnień życia codziennego i zagadnień gramatycznych;

9.     W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria, przewyższy liczbę dostępnych miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe .

10. W takim przypadku obowiązywać będą kryteria dodatkowe dotyczące oceny programu zajęć pod kątem nowatorskich metod pracy (2 pkt), szczegółowy harmonogram zajęć (2 pkt).

11. W sytuacji większej ilości osób z taką samą ilością punktów  o zakwalifikowaniu się decyduje data złożenia.

12. Prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu przez nauczycieli z listy rezerwowej jest możliwe w przypadku rezygnacji (z ważnych przyczyn) nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

13. Lista nauczycieli, realizujących zajęcia, zostanie przesłana nauczycielom drogą elektroniczną.
W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli udziałem w projekcie, komisja przeprowadzi dodatkową rekrutację aż do czasu zrekrutowania pełnej liczby nauczycieli prowadzących zajęcia w danej szkole. 

§ 5. PRAWA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCI

Każdy nauczyciel projektu ma prawo do:

1)       zgłaszania uwag i propozycji do koordynatora projektu.

 

§ 6. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

 

1.     Każdy uczestnik i uczestniczka działań projektowych zobowiązuje się do:

a)       udostępnienia danych niezbędnych do realizacji projektu (załącznik nr 5);

b)   uczestniczenia w zorganizowanych spotkaniach z dyrektorem szkoły, koordynatorem projektu, księgową w ramach       przewidzianych form współpracy;

c)        posiadania kwalifikacji do prowadzenia zajęć,

d)       wykonania scenariuszy zajęć raz na miesiąc,

e)        prowadzenia ewidencji godzin pracy,

f)        badań ankietowych,

g)       sporządzenia raportu końcowego z realizacji projektu,

h)       staranności przy realizacji zobowiązań umowy,

i)         prowadzenia dziennika zajęć;

j)         zbierania potwierdzenia (podpisy na listach obecności) uczestniczenia uczniów w zajęciach;

k)       przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu zajęć;

l)         gromadzenia materiałów do sprawozdań, przygotowania prezentacji multimedialnych;

m)     udziału w konferencjach i spotkaniach dotyczących realizacji projektu (konferencje, spotkania z rodzicami);

n)       wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu;

o)       bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić przebieg projektu;

p)       zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;

q)       dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w deklaracji uczestnictwa w projekcie;

2.  Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.

 

§ 7. ZASADY MONITOROWANIA PRZEBIEGU ZAJĘĆ

 

1.     Monitorowanie przebiegu zajęć w ramach projektu będzie prowadzone przez koordynatora projektu

2.     Monitorowanie obejmować będzie:

a)       dotrzymanie harmonogramu;

b)       weryfikację grupy docelowej;

c)        kontrolę obecności uczniów na zajęciach;

d)       weryfikację realizowanej formy wsparcia;

e)        prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, listy obecności),

f)        przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu zajęć.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku odofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

3.  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora projektu.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 2 - PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Załącznik nr 3 - LISTA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 Załącznik nr 5 – PROJEKT RAMOWEGO PROGRAMU ZAJĘĆ