"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Zapytanie ofertowe na szkolenia nauczycieli
środa, 12 grudnia 2018 19:18

logo-projektu

Pińczów, dnia 4 grudnia 2018 roku

LO.081.1.TIK.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Nazwa i adres zamawiającego:

                        Powiat Pińczowski / Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie
                        ul. Nowy Świat 2, 28-400 Pińczów
                        www.lo.pinczow.com                  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I.   Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 28 nauczycieli:

1. Narzędzia TIK w pracy nauczyciela

2. Infoholizm, bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie

w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 ,,Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo", Działanie 8.3. ,,Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego” w ramach projektu pn. Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji” objętego umową nr RPSW.08.03.03-26-0005/17-00.

KOD CPV – 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

II.   Tryb udzielenia zamówienia.

W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000€ netto, zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

I.   Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 28 nauczycieli:

1. Narzędzia TIK w pracy nauczyciela

- czas trwania: 80 godzin - 2 grupy nauczycieli po 40 godzin (5 dni po 8 godzin),

- szkolenie obejmuje dwie grupy nauczycieli po 14 osób każda,

- podstawowy zakres szkolenia: korzystanie z bezpłatnych aplikacji Google, platform edukacyjnych, usług internetowych i narzędzi Web 2.0 do prowadzenia edukacji e-learningowej i tworzenia własnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych i udostępniania ich uczniom w internecie; stosowanie wykonanych pomocy dydaktycznych w różnych sytuacjach edukacyjnych: lekcja, nauczanie on-line; stosowanie innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu  przedmiotów w zakresie wykorzystania TIK;

- szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego - Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie, w czasie wolnym od zajęć szkolnym w następujących terminach:

 

Grupa 1

Grupa 2

17 stycznia (czwartek)

18 stycznia (piątek)

19 stycznia (sobota)

2 lutego

16 lutego

24  stycznia (czwartek)

25 stycznia (piątek)

26 stycznia (sobota)

9 lutego

23 lutego

 

- szkolenie winno zakończyć się egzaminem kompetencyjnym po zaliczeniu którego uczestnik uzyska certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji,

- Wykonawca winien przewidzieć dodatkowy termin egzaminu dla uczestników, którym nie powiedzie się w pierwszym terminie lub którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli uczestniczyć w pierwszym terminie egzaminu,

- Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników,

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczeń potwierdzających nabycie certyfikatu wszystkich uczestników, zatwierdzone listy obecności na szkoleniu, oświadczenia wszystkich uczestników o korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych ,(TIK)

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed szkoleniem i po szkoleniu testów kompetencyjnych wszystkim uczestnikom, które przekaże po zakończeniu szkolenia Zamawiającemu,

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej na koniec i przedłożenia ich Zamawiajcemu.

2. Infoholizm, bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie

- czas trwania: 48 godzin - 2 grupy nauczycieli po 24 godzin (4 dni po 6 godzin)

- szkolenie obejmuje dwie grupy nauczycieli po 14 osób każda

- ilość trenerów -2,

- podstawowy zakres szkolenia: infoholizm - uzależnienie od komputerów i internetu (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram i Messenger, SMS); cyberprzemoc - przemoc z użyciem TIK (Internet, sms); przepisy prawne i posługiwanie się nimi w tym zakresie; ochrona prawna ofiary; błędy przy prowadzeniu stron www; prawo autorskie i pokrewne; ochrona przed cyberprzemocą; postępowanie w przypadku cyberprzemocy w szkole;

- szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego - Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w następujących terminach:

Grupa 1

Grupa 2

28 grudnia (piątek)

29 (grudnia (sobota)

4 stycznia (piątek)

5 stycznia (sobota)

28 grudnia (piątek)

29 (grudnia (sobota)

4 stycznia (piątek)

5 stycznia (sobota)

- szkolenie winno zakończyć się egzaminem kompetencyjnym po zaliczeniu którego uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji

- Wykonawca winien przewidzieć dodatkowy termin egzaminu dla uczestników, którym nie powiedzie się w pierwszym terminie lub którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli uczestniczyć w pierwszym terminie egzaminu

-   Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczeń potwierdzających nabycie kompetencji wszystkich uczestników, zatwierdzone listy obecności na szkoleniu, oświadczenia wszystkich uczestników o korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed szkoleniem i po szkoleniu testów kompetencyjnych wszystkim uczestnikom, które przekaże po zakończeniu szkolenia Zamawiającemu

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjne na koniec i przedłożenia ich Zamawiajcemu

Wykonawca przedstawi zamawiającemu programy szkoleń przed podpisaniem umowy do akceptacji.

II. Warunki zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT po odbiorze   usługi, na podstawie protokołu odbioru usługi  na wniosek Zamawiającego.

2. Do faktury/rachunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty w zakresie szkoleń: harmonogramy, listy obecności, testy, ankiety, zaświadczenia, oświadczenia, deklaracje.

3. Sale do prowadzenia szkoleń zapewnia Zamawiający.

4. Szkolenia mogą odbywać się odbywać się między godziną 14:20-21:20 w piątek oraz miedzy 8.00-15.00 w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Planowane szkolenia będą się odbywały się w ww. terminach: Harmonogram należy uzgodnić z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

5. Wykonawca musi zapewnić odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów do przeprowadzenia szkoleń posiadających stosowne uprawnienia i przygotowanie zawodowe do prowadzenia szkoleń danego typu.

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanymi przez przedstawicieli Stron protokołami odbioru przedmiotu umowy. W związku z możliwymi opóźnieniami w przekazywaniu funduszy od dysponenta nadrzędnego, płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty przekazania środków do dyspozycji Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanymi szkoleniami, w tym dokumentów finansowych przez siebie oraz instytucje zewnętrzne uprawnione do jego kontroli. Prawo to obowiązuje do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów.

8. Wykonawca ma obowiązek prowadzić obecność uczestników szkoleń i  zobowiązany jest do pisemnego niezwłocznego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% absencji.

9. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić dotychczasowego instruktora innym instruktorem gwarantującym należyte  i terminowe prowadzenie zajęć.

10. Wykonawca powinien posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

11. Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000,) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i popisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wydania swoim pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników, a następnie odwołań po zakończeniu wykonanej usługi.

12. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji projektowej logotypami obowiązującymi w projekcie .

 

III. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

1.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.       Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

5.       Wadium  nie jest wymagane.

IV.   Warunki udziału w postępowaniu na zamówienia  

                O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy pzp; Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru – zał. nr 3 o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub złoży listę członków grupy kapitałowej

2.   Spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy pzp. dotyczące:

a) Zamawiający wymaga posiadania przez instytucję szkolącą wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

3.   Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy zamiast oświadczenia złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

V.  Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1.  Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.

2.    Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

3.  Dołączone do Zapytania ofertowego w ramach Zasady konkurencyjności - załączniki stanowią jedynie wzorce formularzy dołączanych przez Wykonawcę do składanej oferty. Wykonawca może nie skorzystać z niniejszych załączników, jednakże dokumenty zastępujące te załączniki dołączone do oferty, muszą posiadać wszystkie dane określone w tych załącznikach. W przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

4.    Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

6.  Formularz oferty oraz inne oświadczenia i dokumenty o których mowa w Zapytaniu ofertowym w ramach Zasady konkurencyjności muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną).

7.  Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych  do oferty przez Wykonawcę i jest jej integralną częścią.

8.  Wymaga się aby wszelkie poprawki w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę.

9.   Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert, lub otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.

10.    Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

11.    Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

12.    Każdy Wykonawca może zaproponować tylko i wyłącznie jedną cenę i nie może jej zmienić w trakcie trwania umowy.

13.  Cenę jednostkową oraz łączną wartość oferty należy określić w wysokości brutto wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg stawek podatku VAT obowiązującą w 2018 r.

14. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

15. Cena brutto zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowego w ramach Zasady konkurencyjności z uwzględnieniem upustów i rabatów, a także z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT obowiązującego w 2018 r., bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Usługa szkoleniowa stanowiąca przedmiot zamówienia, jako usługa finansowana w całości ze środków publicznych, jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

16. W całkowitej cenie ofertowej zawarte będą wszelkie  podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

17. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej dokumencie – Zapytanie ofertowe w ramach Zasady konkurencyjności powinien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, za cały okres realizacji umowy.

18.  Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Podana w Formularzu ofertowym wartość zamówienia brutto wyliczona będzie dla maksymalnej ilości uczestników, a tym samym będzie maksymalną wartością zamówienia i posłuży tylko do wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast do rozliczeń za realizację przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy, stosowane będą ceny jednostkowe za przeszkolenie 1 uczestnika i faktycznej ilości przeszkolonych osób.

VI.     Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi punktowej lub procentowej oraz sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

 

Nazwa kryterium

 

Waga (%)

 

Liczba punktów

 

Łączna cena ofertowa = wartość brutto oferty (C)

 

60

 

60

 

Doświadczenie zawodowe (D)

 

40

 

40

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego wartości oferty.

 

Łączna cena ofertowa (C) – 60 % = maksymalnie 60 punktów.

Za cenę Zamawiający przyjmie maksymalną wartość brutto z formularza ofertowego

            Sposób punktowania kryterium cena ofertowa:

C= Cmin/Cofer x 60

Gdzie:

C             – wartość punktowa oferty cenowej

Cmin     – najniższa oferowana cena (wartość oferty najtańszej) z pośród wszystkich złożonych ofert

Cofer    – cena (wartość oferty) badanej (ocenianej)

 

1.  Doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń  określonego rodzaju (D) – 40% = maksymalnie 40 punktówW tym kryterium cenowym Zamawiający będzie premiował tych Wykonawców którzy wykonali we własnym imieniu (zrealizowali i zakończyli zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia na szkolenia dla przynajmniej 5 osób, na każde szkolenie (zrealizowaną usługę). Do przyznania dodatkowych punktów Zamawiający uzna doświadczenie w organizacji kursów dla minimum 5 osób tylko i wyłącznie w szkoleniach , które stanowią przedmiot zamówienia. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest więc jako ilość zrealizowanych osobnych zamówień dla odbiorców zewnętrznych (w oparciu o zawarte odpłatne umowy między Wykonawcą a zlecającym; 1 umowa = 1 doświadczenie).

2.   Ilość punktów w tym kryterium zostanie przydzielona w oparciu o informacje zawarte w załączniku
nr 4 – wykazie wykonanych usług.
Za każde doświadczenie zawodowe Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów. Premiowani więc będą ci Wykonawcy, którzy mają doświadczenie w realizacji jak największej ilości zamówień na organizację szkoleń rodzajowo tożsamych z przedmiotem zamówienia dla minimum 5 osób, z zastrzeżeniem, że kursy te były zrealizowane w ramach odrębnych zleceń.

3.  Zamawiający przyzna zero punktów w przypadku braku załącznika nr 4.  Zero punktów zostanie przyznane również wówczas, gdy Załącznik nr 4 nie zostanie podpisany, lub zostanie podpisany przez osobę nieuprawnioną, lub w przypadku gdy sam załącznik nr  4. W przypadku braku załącznika nr  4 lub w przypadku wystąpienia błędów w tym dokumencie, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia. 

4.    Załącznik (wykaz zrealizowanych usług) nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.

5.   Sposób punktowania kryterium doświadczenia w realizacji kursów zawodowych:

a.       0 zamówień (0 usług zrealizowanych dla min. 5 osób) – 0 punktów

b.      Od 1 do 2 zamówień ( od 1 do 2 usług zrealizowanych dla min. 5 osób) – 10 punktów

c.       Od 3 do 4 zamówień ( od 3 do 4 usług zrealizowanych dla min. 5 osób) – 20 punktów

d.      Od 5 do 6 zamówień ( od 5 do 6 usług zrealizowanych dla min. 5 osób) – 30 punktów

e.      Od 7 zamówień i więcej (od 7 i więcej usług zrealizowanych dla min. 5 osób) – 40 punktów

6.    Ocena końcowa ocenianych ofert [W], to suma punktów uzyskanych w kryterium ŁĄCZNA CENA  OFERTOWA [C] i kryterium „DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO” [D] wyliczona wg następującego wzoru:

W = C + D.

7.   Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert przedstawiających taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

8.      Przy ocenianiu ofert, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z podatkiem VAT). Zamawiający wymaga podanie stawek VAT obowiązujących w 2018 r. w dniu składania ofert.

9.     Zamawiający w toku badania ofert może zażądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do złożonych przez nich ofert oraz potwierdzenia doświadczenia w realizowaniu szkoleń w postaci referencji. Odmowa udzielenia wyjaśnień może spowodować dyskwalifikację Wykonawcy. Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

10.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

11.    Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp., czyli wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U  z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.   Ofertę  Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy pzp).

11.   Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty Zapytania ofertowego w ramach Zasady konkurencyjności.

              VII. Termin realizacji umowy 

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2019 roku

 VIII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty 

1.       Termin składania ofert:

a.    Oferty należy składać na adres: 28-400 Pińczów, ul. Nowy Świat 2

b.    Termin składania ofert upływa w dniu  21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00.

c.  Wykonawcy którzy złożą oferty po terminie określonym w pkt. 1b nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania.

2.         Sposób złożenia oferty

a. Oferta powinna zostać opakowana (np. w zaklejonej kopercie) w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z  jej treścią do czasu otwarcia ofert, oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy, lub odręcznego napisu z nazwą i adresem Wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.

b.  Opakowanie oferty musi posiadać również dopisek: „OFERTA – szkolenia. „Nie otwierać przed  21 grudnia 2018 r.  godz.  10.00”

c. Zamieszczenie na kopercie adresu jest konieczne ze względu na konieczność zwrotu oferty w stanie nienaruszonym,złożonej po upływie terminu do składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY SZKOLENIOWEJ ( dokumenty w formacie DOC )- do pobrania 

 1.  ZAŁĄCZNIK -  Nr 1

2.  ZAŁĄCZNIK -  Nr 2

3. ZAŁĄCZNIK -  Nr 3

4.  ZAŁĄCZNIK - Nr 4

5.  ZAŁĄCZNIK - Nr 5