"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Rekrutacja nauczycieli
środa, 28 listopada 2018 00:00

logo-projektu

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli/nauczycielek w projekcie

,,Technologie cyfrowe - nowy wymiar edukacji'' -termin składania dokumentów

od 28.11.2018 r. do 10.12.2018 r. do Biura Projektu

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa nauczycielek/nauczycieli do projektu pn. „Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie RPSW 08.03.00. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

2. Beneficjentem Projektu jest Powiat Pińczowski/Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest  Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie. 

3. Biuro Projektu zlokalizowane jest w Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie , ul. Nowy Świat 2, 28-400 Pińczów,

4. Okres realizacji projektu: od 10.08.2018 r. do 30.06.2020 r.

5. Placówka objęte wsparciem w projekcie „Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji”: Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie.

 

§ 2

Zakres wsparcia

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjątek stanowić będzie sytuacja, gdy uczestnik opuści więcej niż 20% godzin na zajęciach. Wówczas Beneficjent będzie miał prawo wezwać uczestnika do zwrotu kosztów.

2. W projekcie przewidziano zapewnienie posiłku w trakcie szkoleń.

3. W ramach projektu realizowane będą formy wsparcia określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Formy wsparcia będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego w zakładce na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie.

5. W uzasadnionych przypadkach realizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

 

§3

Uczestnicy/uczestniczki projektu

1. W projekcie uczestniczą nauczyciele/nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego  objętego wsparciem, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

2. Nauczyciele/Nauczycielki projektu zostaną wybrani/-ne na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.

3. Nauczyciele/nauczycielki oświadczają, iż nie są objęci/objęte tą samą formą wsparcia w ramach różnych projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

4. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są m.in. do:

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego zapisów,

b) regularnego uczestnictwa w zajęciach o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu, zgodnie z wyznaczonym przez realizatora harmonogramem, w wymiarze pozwalającym na uzyskanie certyfikatów,

c) potwierdzenia obecności podpisem na liście obecności podczas zajęć,

d) informowania o wszystkich zmianach dotyczących danych osobowych.

 

§ 4

Proces rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Prowadzony nabór uczestników/uczestniczek do projektu przebiegać będzie przy ścisłej współpracy z Dyrektorem szkoły,

3. Przy wyborze nauczycieli/nauczycielek do projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie, następującymi kryteriami:

a) zatrudnienie w Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie,

b) nauczanie przedmiotów ogólnych,

c) chęć podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Punkty premiujące:

- oświadczenie nauczyciela – 5 pkt.

- brak kompetencji cyfrowych – 3 pkt,

- motywacja do udziału w projekcie – 2 pkt.

5. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym Koordynator Projektu.

6. O zakwalifikowaniu nauczycieli/nauczycielek do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.

7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne oraz nie zostały uzupełnione w ciągu trzech dni roboczych od wezwania do uzupełnienia, nie będą rozpatrywane.

8. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest rezygnacja z udziału w projekcie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

9. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej (wymagana kopia zaświadczenia lekarskiego) i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

10. Skreślenia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w pkt. 9 i 10 dokonuje Koordynator projektu. Ponadto w przypadku rezygnacji – Dyrektor szkoły skieruje na szkolenie inne osoby.

11.Komisja Rekrutacyjna ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu. Następnie Komisja za pośrednictwem Kierownika projektu powiadamia nauczycieli/nauczycielek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną.

12. Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej szkoły biorącej udział w projekcie.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 28.11.2018.

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.

 

Załączniki:

1. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji udziału w projekcie,

2. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Wzór upoważnienia