"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Klauzula informacyjna
sobota, 01 września 2018 00:00

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli oraz pracowników

Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłataja

w Pińczowie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM HUGONA KOŁŁĄTAJA W PIŃCZOWIE, UL. NOWY ŚWIAT 2, 28-400 PIŃCZÓW.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYM W PIŃCZOWIE możliwy jest pod numerem tel. nr. 664914719 lub adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3) Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust,.1 lit.c RODO
 w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 roku
( Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)  oraz Statutu Szkoły w celu realizacji statutowych , zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4) Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnianiu tylko instytucją upoważnionym z mocy prawa lub innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest szkoła.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania,prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) lub prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), lub w przypadku uzyskania zgody dla przetwarzania danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO).

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować nie spełnieniem obowiązku ustawowego. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.