"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • _dsc0902.jpg

Komisja Rekrutacyjna

Liceum Ogólnokształcącego

im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

informuje, że lista osób przyjętych

do poszczególnych klas pierwszych

na rok szkolny 2018/2019

jest dostępna od dnia 18.07.2018 r.

w sekretariacie szkoły.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
rozpoczyna nabór
na rok szkolny 2018/2019
 

Kandydatom proponujemy:

Klasę akademicką z rozszerzonym programem z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii (od 120 pkt).

Klasę matematyczno-fizyczną z rozszerzonym programem z matematyki , fizyki i chemii.

Klasę matematyczno-informatyczną z rozszerzonym programem z matematyki, informatyki i fizyki

Klasę biologiczno-chemiczną z rozszerzonym programem z biologii i chemii

Klasę matematyczno- geograficzną z rozszerzonym programem z matematyki,geografii i języka angielskiego

Klasę humanistyczną- z rozszerzonym programem z języka polskiego, historii i WOS

Klasę o profilu dziennikarsko -prawnym- z rozszerzonym programem z dwóch języków obcych oraz języka polskiego

Klasę językowo-geograficzną -z rozszerzonym programem z języka angielskiego i geografii.

Klasę ogólną o charakterze sportowym -z rozszerzonym programem z języka angielskiego i dwoma przedmiotami rozszerzonymi do wyboru

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że podania o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (specjalny druk należy pobrać w sekretariacie szkoły) będą przyjmowane w terminie od 14.05.2018 r. od godz. 9:00 do 20.06.2018 r. do godz. 15:00. 

Do podania należy dołączyć: 

- jedna fotografia, ksero dokumentu tożsamości lub aktu urodzenia kandydata, karta zdrowia-po rozpoczeciu roku szkolnego

- świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego( potwierdzonej kopii świadectwa i zaświadczenia od 22.06 do 26.06.2018 r., oryginały do 13.07.2018 r).

O przyjęciu do liceum decyduje łączna suma punktów uzyskanych: 

a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego 

b) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego, oraz z jednego przedmiotu zgodnego z kierunkiem kształcenia . 

dla klasy akademickiej -fizyka lub chemia 

dla klasy matematyczno-fizycznej-fizyka  

dla klasy matematyczno-informatycznej-fizyka lub informatyka 

dla klasy biologiczno -chemicznej -biologia lub chemia 

dla klasy matematyczno-geograficznej-geografia 

dla klasy humanistycznej-historia 

dla klasy o profilu dziennikarsko-prawnym -historia 

dla klasy językowo-geograficznej-geografia 

dla klasy ogólnej-geografia lub fizyka lub biologia lub chemia


c)za szczególne osiągnięcia kandydata, wyszczególnione na świadectwie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 14 marca 2017 r.
 

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji:za egzamin gimnazjalny- wyniki wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty według zasady: z jęz. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i przedmiotów przyrodniczychza oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum stosując następujące przeliczenia: 

celujący-18 pkt;

bardzo dobry-17pkt;

dobry-14 pkt;
 

dostateczny-8 pkt; 

dopuszczający-2 pkt; 

Za szczególne osiągnięcia ucznia przyznaje się dodatkową liczbę punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r.(maksymalnie 10 pkt.)np.: 

  1. za świadectwo z wyróżnieniem - 5 pkt. 
  2. za udział w akcjach charytatywnych - 2 pkt. 
  3. za udział w zajęciach sportowych w LO im. Hugona Kołłątaja - 3 pkt. 

Minimalną liczbą warunkująca przyjęcie do szkoły jest suma: 

a) wyniku egzaminu gimnazjalneg- 50 pkt. (minimum) 

b) liczba punktów za świadectwo - 32 pkt. (minimum)

Od 22.06.2018 r. od godz. 9:00 do 26.06.2018 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum
 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

Wstępna lista zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów do liceum zostanie ogłoszona 10  lipca 2018 r. do godz. 15:00. Do 13 lipca 2018 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nie doręczenie oryginałów traktowane jest jako rezygnację ze starania się o przyjęcie do szkoły. 

Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona 18 lipca 2018 r. o godz. 13:00 

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 1- TECZKA KANDYDATA - Plik w formacie DOC do pobrania i wydrukowania

 

Wykaz przedmiotów dodatkowych ustalonych przez dyrektora szkoły uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, progi punktowe oraz liczebność poszczególnych klas pierwszych na rok szkolny 2018/19 do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

 

KLASA

PRADMIOTY DATOWE

LICZEBNOŚĆ

PROGI PUNKTOWE

Klasa akademicka

Fizyka , język angielski lub chemia

max. 25 osób

Od 120 punktów

Klasa matematyczno-fizyczna

Fizyka, język angielski

Od 25 osób

od 80 punktów

Klasa matematyczno-informatyczna

Informatyka , język angielski

Od 25 osób

Od 80 punktów

Klasa matematyczno- geograficzna

Geografia , chemia

Od 25 osób

Od 80 punktów

Klasa biologiczno-chemiczna

Biologia , chemia

Od 25 osób

Od 80 punktów

Klasa językowo- geograficzna

Geografia , język angielski

Od 25 osób

Od 80 punktów

Klasa humanistyczna

Historia lub WOS (deklaracja ucznia), język angielski

Od 25 osób

Od 80 punktów

Klasa dziennikarsko-prawna

Historia lub WOS (deklaracja ucznia), język angielski

Od 25 osób

Od 80 punktów

Klasa ogólna o charakterze sportowym

Biologia lub chemia (deklaracja ucznia), Wychowanie fizyczne

Od 25 osób

Od 80 punktów

 

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? Po prostu „Hugon” to: 

 • Szkoła z wiekową tradycją, wykształciła wiele pokoleń pińczowian
 • Jest na miejscu i daje możliwość rzetelnej edukacji
 • Absolwenci kończą najlepsze uczelnie wyższe.
 • Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie
 • Nauka odbywa się:
  - w systemie jednozmianowym,
  - w małych zespołach klasowych,
  - według rozszerzonej siatki godzin (przedmioty kierunkowe i języki obce )
 • Nauczanie języków obcych prowadzone jest w małych grupach
 • Nauczyciele mają stały kontakt z rodzicami
 • W szkole jest bezpiecznie, nikt nie jest anonimowy
 • Dziennik elektroniczny zapewnia stały przepływ informacji