"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • _dsc0902.jpg

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

rozpoczyna nabór
na rok szkolny 2017/2018

Kandydatom proponujemy:

 • Klasę akademicką z rozszerzonym programem z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii (od 120 pkt)..
 • Klasę matematyczno-fizyczną z rozszerzonym programem z matematyki , fizyki i chemii.
 • Klasę biologiczno-chemiczną z rozszerzonym programem z biologii i chemii
 • Klasę matematyczno- geograficzną z rozszerzonym programem z matematyki,geografii i języka angielskiego
 • Klasę humanistyczną- z rozszerzonym programem z języka polskiego, historii i WOS
 • Klasę o profilu dziennikarsko -prawnym- z rozszerzonym programem z dwóch języków obcych oraz języka polskiego
 • Klasę językowo-geograficzną -z rozszerzonym programem z języka angielskiego i geografii.
 • Klasę ogólną o charakterze sportowym -z rozszerzonym programem z języka angielskiego i dwoma przedmiotami rozszerzonymi do wyboru

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że podania o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (specjalny druk należy pobrać w sekretariacie szkoły) będą przyjmowane w terminie od 15.05.2017 r. od godz. 9:00 do 21.06.2017 r. do godz. 15:00.

Do podania należy dołączyć:

- dwie fotografie, ksero dokumentu tożsamości lub aktu urodzenia kandydata,

- świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego( potwierdzonej kopii świadectwa i zaświadczenia do 27.06.2017r., oryginały do 11.07.2017r) .

O przyjęciu do liceum decyduje łączna suma punktów uzyskanych:

a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego

b) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego, oraz z jednego przedmiotu zgodnego z kierunkiem kształcenia .

 • dla klasy akademickiej -fizyka lub chemia
 • dla klasy matematyczno-fizycznej-fizyka
 • dla klasy biologiczno -chemicznej -biologia lub chemia
 • dla klasy matematyczno-geograficznej-geografia
 • dla klasy humanistycznej-historia
 • dla klasy o profilu dziennikarsko-prawnym -historia
 • dla klasy językowo-geograficznej-geografia
 • dla klasy ogólnej-geografia lub fizyka lub biologia lub chemia


  c)za szczególne osiągnięcia kandydata, wyszczególnione na świadectwie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 14 marca 2017 r.

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji:za egzamin gimnazjalny- wyniki wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty według zasady: z jęz. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i przedmiotów przyrodniczychza oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum stosując następujące przeliczenia:

celujący-18 pkt;

bardzo dobry-17pkt;

dobry-14 pkt;

dostateczny-8 pkt;

dopuszczający-2 pkt;

Za szczególne osiągnięcia ucznia przyznaje się dodatkową liczbę punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r.(maksymalnie 10 pkt.)np.:

  1. za świadectwo z wyróżnieniem - 5 pkt.
  2. za udział w akcjach charytatywnych - 2 pkt.
  3. za udział w zajęciach sportowych w LO im. Hugona Kołłątaja - 3 pkt.

Minimalną liczbą warunkująca przyjęcie do szkoły jest suma:

a) wyniku egzaminu gimnazjalneg- 50 pkt. (minimum)

b) liczba punktów za świadectwo - 32 pkt. (minimum)

Od 23.06.2017r. od godz. 9:00 do 27.06.2017 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum

i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wstępna lista zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów do liceum zostanie ogłoszona 3 lipca 2017r. do godz. 15:00. Do 11 lipca 2017 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nie doręczenie oryginałów traktowane jest jako rezygnację ze starania się o przyjęcie do szkoły.

Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona 12 lipca 2017 r. o godz. 13:00

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? Po prostu „Hugon” to:

 • Szkoła z wiekową tradycją, wykształciła wiele pokoleń pińczowian
 • Jest na miejscu i daje możliwość rzetelnej edukacji
 • Absolwenci kończą najlepsze uczelnie wyższe.
 • Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie
 • Nauka odbywa się:
  - w systemie jednozmianowym,
  - w małych zespołach klasowych,
  - według rozszerzonej siatki godzin (przedmioty kierunkowe i języki obce )
 • Nauczanie języków obcych prowadzone jest w małych grupach
 • Nauczyciele mają stały kontakt z rodzicami
 • W szkole jest bezpiecznie, nikt nie jest anonimowy
 • Dziennik elektroniczny zapewnia stały przepływ informacji