"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • _dsc0902.jpg
Monitoring wizyjny w szkole
środa, 28 listopada 2018 19:13

Załącznik E do Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Ochrony Danych Osobowych 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja
w Pińczowie

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie,  miejsca instalacji kamer na terenie budynku, wokół budynku, rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  29 kwietnia 2004r. danych osobowych w sprawie dokumentacji przetwarzania oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), z art. 147 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1749 z późn. zm.) w kwestii rejestracji obrazu i dźwięku w odniesieniu do czynności procesowych, a także ustawa z dni 20 marca 2009r.o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2139 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011r., Nr 16, poz. 73– kwestia zapewnienia poprzez wideo nadzór bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 )

2.                  Infrastruktura Podmiotu  objęta monitoringiem wizyjnym :

  1. Budynek Podmiotu - Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie ,
  2. teren wokół budynku Podmiotu - Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie ,

3.                  Celem monitoringu jest:

a.       zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz osób przebywających na terenie budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie  oraz w jego obrębie w odległości do 100 metrów;

  1. ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu;
  2. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
  3. ustalanie sprawców czynów nagannych, na terenie pomiotu i jego otoczeniu, (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)
  4. sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą będącą własnością Podmiotu - Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). Przeglądanie materiału możliwe jest przez podanie określonej daty i godziny.
 3. System monitoringu wizyjnego w Pomiocie - Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie składa się z  
  1. 11 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Podmiotu - Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie oraz w obszarach wskazanych w pkt. 2 w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
  2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  3. monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 4. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji, do którego dostęp posiadają upoważnione osoby.

8.      Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9.      Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi – wzór tabliczki informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10.  Pracownicy oraz interesanci są poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego .

11.  Pomieszczenie monitoringu wizyjnego zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą wydzielonego pomieszczenia w pomieszczeniu służbowym Informatyka zamykanego drzwiami drewnianymi za pomocą zamku patentowego. Przebywanie osób postronnych w pomieszczeniu wydzielonym na monitoring wizyjny jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowią podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa,   tylko i wyłącznie w celach dochodzeniowych, śledczych, dowodowych po wcześniejszym wylegitymowaniu.

12.  Fakt udostępnienia nagrania zostaje udokumentowany poprzez sporządzenie notatki służbowej przez pracownika podmiotu – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

13.  Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajduje się w pomieszczeniu budynku podmiotu – gabinet dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

14.  Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają tylko upoważnione osoby.

15.  Dane osobowe z monitoringu wizyjnego mogą być przechowywane:

a.       na serwerach;

b.      na stacjach roboczych.

16.  Nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe, dla których cel przetwarzania ustał powinny być pozbawione zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, należy je zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie / odzyskanie danych osobowych.

17.  W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe , poza obszarem przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób zapewniających poufność, integralność i rozliczalność tych danych. Umożliwia się przekazywanie, wgląd do zbiorów danych osobowych upoważnionym do tego służbom (Policja, Prokuratura, Sąd) na podstawie pisemnego wniosku kierownika danej jednostki. Dane ww. służbom przekazywane są na nośnikach zewnętrznych w postaci płyty CD, pendrive, e – mail. Przekazywanie danych odbywa się tylko i wyłącznie poprzez osoby do tego uprawnione. Przekazania danych odnotowane jest w ewidencji w sposób chronologiczny.

18.  Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego nadawane są zgodnie z zakresem czynności służbowych na wniosek Administrator Danych

19.  Zmiany dotyczące użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego, takie jak rozwiązanie umowy o pracę lub zmiana zakresu czynności służbowych są przesłanką do unieważnienia upoważnienia o którym mowa w pkt. 16 i odnotowanie tego faktu w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

20.  Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

21.  Loginem i hasłem zabezpieczone są rejestratory nagrań z monitoringu wizyjnego. Dostęp do rejestratorów nagrań posiada pani Anna Golik – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Hasło dostępu do rejestratorów jest zmieniane w przypadku takiej konieczności. O zmianie hasła decyduje kierownik jednostki. Hasła należy utrzymywać w tajemnicy również po upływie ich ważności.

22.  Przed przystąpieniem do pracy z systemem monitoringu wizyjnego, użytkownik systemu zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń monitoringu miejskiego oraz oględzin swojego stanowiska pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie ochrony danych osobowych.

23.  W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia, iż miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych, użytkownik systemu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora danych albo Administratora Bezpieczeństwa Informacji .

24.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje pani Anna Golik – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie  a także osoba przez niego upoważniona – wicedyrektor pan Tomasz Pietrzykowski.