"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
REALIZACJA PROGRAMU EDUSCIENCE
środa, 26 czerwca 2013 00:00

 

REALIZACJA PROGRAMU  EDUSCIENCE

logotyp-EDUSCIENCE 

 

W roku szkolnym 2012-2013 Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie została wybrana do realizacji programu EDUSCIENCE. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Udział szkoły w Projekcie pozwoli na procentowe zwiększenie wyboru studiów matematyczno-przyrodniczych przez naszych absolwentów.Od 1 września 2012 roku projekt jest realizowany w klasie 1,,A’’. Nauczyciele mogąkorzystać  z  nowoczesnej platformy e-learningowej, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Nauczyciele tworzą własne materiały dydaktyczne, które udostępniają uczniom jak również mają możliwość publikacji na PLATFORNIE.

Dzięki przystąpieniu do PROJEKTU szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesną tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, która jest w pełni wykorzystywana w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Na początku stycznia otrzymaliśmy również zestaw przyrządów do monitoringu przyrodniczego oraz podstawowy zestaw ekologiczny do badania wody. Za pomocą  narzędzi PLATFORMY nauczyciele utworzyli  56 zasobów  głównie w postaci prezentacji multimedialnych, plików tekstowych, wykresów oraz konspektów lekcji. Zasoby te zostały wykorzystane w realizacji programu nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych oraz z  j. angielskiego. W ciągu całego roku całkowita liczba logowań uczniów wyniosła 354. Dużym zainteresowaniem cieszyła się poczta wewnętrzna za pomocą której nauczyciele przesyłali materiały dydaktyczne oraz zadania na pracę domową. Uczniowie często odwiedzali stronę portalu EDUSCIENCE  www.eduscience.pl  szczególnie zakładki stacja polarna, materiały interaktywne, artykuły publikowane oraz blogi astronomia i geologia. 

Głównym wydarzeniem realizacji PROJEKTU w drugim semestrze była wycieczka edukacyjna do Krakowa i Ojcowa, która odbyła się 15-16 kwietnia 2013 r. W pierwszym etapie klasa udała się do Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie odbyły się zajęcia. Wykładowca opowiedział nam o skałach oraz o budowie geologicznej okolic Krakowa. Uczniowie obejrzeli zbiory geologiczne gromadzone od 1865 roku oraz eksponaty obejmujące zbiory paleontologiczne, paleobotaniczne, mineralogiczne oraz litologiczne, udostępnione do badań krajowych i zagranicznych, a także  do celów popularyzacyjnych. 

P4150289

P4150293

Muzeum prezentuje stałą ekspozycję o charakterze popularnonaukowym „BUDOWA GEOLOGICZNA OBSZARU KRAKOWSKIEGO”, przygotowaną  dla zwiedzających o różnym stopniu znajomości zagadnień geologicznych, którzy znajdą  tu ogólne i szczegółowe informacje. Po wizycie w Muzeum Geologicznym  klasa ruszyła szlakiem kamiennych zabytków  Krakowa. Wykładowca z Muzeum Geologicznego zorganizował konkurs, polegający na odszukiwaniu  przedmiotów  i budowli występujących na krakowskim rynku , wykonanych ze skał występujących w okolicach królewskiego miasta.  Każda z grup otrzymała jeden rodzaj skały. Wszyscy wykazali się inicjatywą i wskazali prawidłowe obiekty. Na zakończenie pierwszego dnia klasa zwiedziła rezerwat przyrody nieożywionej-BONARKA , w którym ochronie podlega  odkrywka geologiczna  w nieczynnym kamieniołomie – odsłonięcia skał jurajskich, kredowych i trzeciorzędowych; kredowa powierzchnia abrazyjna, uskoki.

P4150297

P4160303

 

P4160304

P4160305

 

W drugim dniu klasa odwiedziła Obserwatorium Sejsmologicznego w Ojcowie, gdzie odbyły się zajęcia. Obserwatorium to zostało założone w 1990 roku. W obserwatorium młodzież oglądała wykresy  oraz urządzenia służące do rejestracji wstrząsów sejsmologicznych. Dyrektor obserwatorium w przystępny sposób wyjaśnił nam co to jest „magnituda” oraz opowiedział  w jaki sposób odczytuje się i analizuje wstrząsy. Aparatura pomiarowa została zainstalowana także wewnątrz jaskini "Koziarnia".Na betonowej podstawie połączonej bezpośrednio ze skałą ustawiona  jest sejsmiczna aparatura pomiarowa. Jest to komplet sejsmometrów SM-3, które służą do rejestracji pokazowej wstrząsów lokalnych oraz nowoczesny sejsmometr STS-2 dający możliwość rejestracji zjawisk dalekich  i lokalnych. Sygnał sejsmiczny przekazywany jest światłowodem do stacji sejsmicznej  w budynku obserwatorium.

P4160316

Następnie klasa pojechała do Muzeum Przyrodniczego im. prof. Szafera ,w którym oglądała znajdujące się tam ciekawe eksponaty. O wystawach opowiadał  nam wirtualny przewodnik. Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących nietoperzy. Jaskinia usytuowana jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowskiej. Uczniowie bardzo wysoko ocenili program wycieczki pod względem merytorycznym. 

 

 

 

- Świadomy swoich praw obywatel -

                W roku szkolnym 2012/2013 w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Pińczowie kontynuowany był program edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”. W naszym liceum odbyły się już pierwsze zajęcia dotyczące  prawa. Ich tematyka była następująca: ”Przeciwdziałanie patologii społecznej na przykładzie subkultury związanej z organizacją zawodów sportowych przez PZPN”, „Kryminologiczno-prawne aspekty wypadków i kolizji drogowych”, „Prawa pokrzywdzonego”, „Przestępstwo narkomanii na gruncie zmian kodyfikacyjnych”.

z1

z2 

                Program w naszej szkole spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach.. Szczególnie ciekawe są dla nich te w formie warsztatów, ponieważ nabytą wiedzę mogą wykorzystać w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Program był realizowany  wspólnie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Lekcje z prawa w pińczowskim liceum prowadzili raz w miesiącu wykładowcy i studenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych i Stowarzyszenia Radców Prawnych.

  z3

z4

              Na zajęciach była poruszana tematyka z różnych dziedzin prawa: prawo karne - procedura karna, prawo cywilne - procedura cywilna, prawo administracyjne - postępowanie administracyjne, prawo konsumenckie. W trakcie lekcji uczniowie dyskutowali o problematyce prawnej dopalaczy, konsekwencjach przemocy w rodzinie, przestępstwach internetowych oraz bójkach i pobiciach w prawie karnym i cywilnym. Młodzież poznała pozna nie tylko elementy prawa karnego, cywilnego czy rodzinnego, ale także przepisy ruchu drogowego, poznała zasady praktycznego stosowania przepisów prawnych.