"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Informacje dla maturzystów
środa, 08 lipca 2020 00:00

Organizacja odbioru świadectw dojrzałości 

Liceum Ogólnokształcącym  im. Hugona Kołłątaja

w Pińczowie

 Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

oraz  Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

oraz  Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - uzasadnienie 

oraz Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 
Zarządza się, co następuje:

 § 1.

Odbiór świadectw dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego  im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie odbędzie się  dniu 11 sierpnia  2020r. w budynku LO (wejście nr 2 )   wg obowiązującego harmonogramu  

 § 2.

Harmonogram:   11 sierpnia 2020r.

 1. klasa IIId                                             

 

                   godz.10.00 -10.20 uczniowie wg listy klasowej z nr 1-7

                   godz.10.20 -10.40 uczniowie wg listy klasowej z nr 8-16

                   godz.10.40 -11.00 uczniowie wg listy klasowej z nr 17-22

 

2. klasa IIIb   

                   godz.11.00 -11 .20 uczniowie wg listy klasowej z nr 1-7

                   godz.11.20 -11.40 uczniowie wg listy klasowej z nr 8-14

 

3. klasa IIIc  

                   godz.12.00 -12.20 uczniowie wg listy klasowej z nr 1-7

                   godz.12.20 -12.40 uczniowie wg listy klasowej z nr 8-16

                   godz.12.40 -13.00 uczniowie wg listy klasowej z nr 17-22

                   godz.13.00 -13.20 uczniowie wg listy klasowej z nr 23-26

 

4. klasa IIIa  

                   godz.13.30 - 13.50 uczniowie wg listy klasowej z nr 1-7

                   godz.13.50 -14.10 uczniowie wg listy klasowej z nr 8-16

                   godz.14.10 -14.30 uczniowie wg listy klasowej z nr 17-20

                   godz.14.30 -14.50 uczniowie wg listy klasowej z nr 21-27

                   godz.14.50 -15.10 uczniowie wg listy klasowej z nr 28-35

                   godz.15.10 -15.30 uczniowie wg listy klasowej z nr 35-37

 § 3.

Odbiór świadectw dojrzałości  zorganizowany jest z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa sanitarnego oraz dystansu społecznego obowiązujących na terenie kraju w dniu odbioru .  Uczniowie   wchodzą do budynku szkoły wejściem nr 2 pojedynczo, kolejny uczeń wchodzi po wyjściu poprzedniego. Przypominamy   o obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek i dezynfekcji rąk po wejściu do budynku. Uczeń zobowiązany jest  do posiadania własnego długopisu .

 § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 08 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

                                                                           Dyrektor szkoły

Anna Golik