"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
TECHNOLOGIE CYFROWE W SZKOLE – NOWY WYMIAR EDUKACJI
wtorek, 27 listopada 2018 00:00

plakat

 

Nr Umowy  RPSW.08.03.03-IŻ.00-26-167/17 – skierowany do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Realizowany będzie w okresie 01.11.2018-30.06.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.1 Priorytet - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.

1.2 Działanie - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego.

1.3 Poddziałanie – Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Budżet projektu wynosi:

Wartość projektu – 398773,80

Wkład własny – 59816,07 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej - 338957,73 zł

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększanie efektywności nowoczesnego kształcenia w LO poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) tj. doposażenie LO oraz rozwinięcie kompetencji cyfrowych 28 nauczycieli oraz kompetencji cyfrowych a w połączeniu z nimi kompetencji porozumiewania się w j. obcych przez 199 uczniów.

Cele szczegółowe projektu: 

1. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach: podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych28 nauczycieli przedmiotów ogólnych w zakresie: narzędzia TIK w pracy nauczyciela, infoholizm, bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie. Wiedza nauczycieli pozyskana na szkoleniach zostanie wykorzystana w prowadzeniu zajęć w projekcie jak i codziennej pracy.

2. Podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów:ukształtowanie i rowinięcie kompetencji cyfrowych160 uczniów z klas II i III adekwatnie do ich potrzeb i potrzeb rynku pracy przez udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach CYFROWEGO LABORATORIUM JĘZYKOWEGO z zajęć z j. angielskiego, j. niemieckiego i rosyjskiego oraz zajęć informatycznych Z CYFRYZACJĄ NA BIEŻĄCO z elementami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Zwrócenie uwagi na racjonalne i przyjazne środowisku korzystanie z zasobów - kształtowanie postaw proekologicznych. Uczniowie racjonalnie korzystający z energii  zabiorą dobre nawyki do domów. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach i zajęciach wykorzystujących nowoczesne technologie i oprogramowanie. Poszerzą znajomości aplikacji komputerowych i zastosowań Internetu; tworzenia dokumentów, prezentacji multimedialnych  i ich edycji; gromadzenie danych w tabeli  arkusza kalkulacyjnego; Tworzenie prostych i złożonych baz danych, ich selekcjonwanie, filtrowanie; wyszukiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji(w tym Google). Zagadnienia związane z uzależnieniem od komputera i Internetu; Cyberprzemoc i ochrona przed nią;

3. Realizowane zadania, które pozwolą osiągnąć zakładane cele: Doposażenie dwóch Cyfrowych Pracowni Językowych, Doposażenie pracowni informatycznej w nowoczesny sprzęt - 16 komputerów stacjonarnych z Serwerem sieciowym zawierających systemem operacyjny, pakiet MS OFFICE oraz programy do tworzenia grafiki oraz 3 laptopy  w celu realizacji podstawy programowej oraz zajęć pozalekcyjnych.  

DODATKOWE INVORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54999/Zalacznik_nr_1_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

 UWAGA ! Informacje i komunikaty dotyczące realizacji projektu 

,,Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji''

rok szkolny 2019-2020

 KOMUNIKAT Nr 1 o zawieszeniu zajęć z języka angielskiego

KOMUNIKAT Nr 2 o zawieszeniu zajęć z języka angielskiego

KOMUNIKAT Nr 3 o zawieszeniu zajęć z języka angielskiego

Komunikat Nr 4 o zawieszeniu zajęć z projektu

Komunikat Nr 5 o wznowieniu zajęć z projektu

  

Działania podjęte w ramach realizacji projektu ,,Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji'' 

Rok szkolny 2018 - 2019

1. REKRUTACJA  NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZKOLENIA NAUCZYCIELI

3. INFORMACJA Z REKRUTACJI NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i OGŁOSZENIE WYNKÓW
Z OTWARCIA OFERT NA SZKOLENIE NAUCZYCIELI

5. REKRUTACJA UCZNIÓW

6. HARMONOGRAM SZKOLEŃ NAUCZYCIELI

7. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU SZKOLEŃ NAUCZYCIELI

8. REKRUTACJA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

9. INFORMACJA Z REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW  

10. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS TRZECICH

11. HARMONOGRAM KLAS TRZECICH - ANEKS NR 1

12. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH

13. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 1

14. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 2

15. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH - ANEKS NR 3

  

Rok szkolny 2019 - 2020

16. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH

16.A ANEKS DO HARMONOGRAMU DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH

17.HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH -STYCZEŃ 2020 r. SEM 1 

17.A ANEKS DO HARMONOGRAMU KLAS 2-3 SEM1

18. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - LUTY 2020

19. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - MARZEC 2020

19.A ANEKS DO HARMONOGRAMU DLA KL-2-3 MARZEC 2020

20. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH - KWIECIEŃ 2020

21. ANEKS DO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ DLA KLAS-2-3 KWIECIEŃ 2020

22. HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH MAJ-CZERWIEC 2020