"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Zbliżające się wydarzenia
środa, 20 maja 2020 12:38

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

dotyczący rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego

na rok szk. 2020/2021

 do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych szkół podstawowych

 

Regulamin opracowano na podstawie:

1.      Ustawa z dnia 7  września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z późniejszymi zmianami) Rozdział 6.

3.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół i placówek (Dz. U. 2019r.  poz. 1737), 

4.      Zarządzenie nr 3/2020 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 tycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych , sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

5.      Zarządzenie nr 11.2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego.

6.      Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe. Aktualizacja z lipca 2019 r.

 

 1. Regulamin Szkolnej Komisji rekrutacyjnej dotyczący rekrutacji i postępowania uzupełniającego na rowy rok szkolny 2020-2021

   2. Rekrutacja do 4-letniego liceum na rok szkolny 2020-2021 - terminy składania dokumentów

   3. TECZKA KANDYDATA - dokument do pobrania w formacie PDF