"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
Procedury przeprowadzania testu diagnostycznego w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego
wtorek, 02 marca 2021 17:40

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PIŃCZOWIE

w ramach  przygotowań do egzaminu maturalnego 2021

1. Zdający test diagnostyczny są zobowiązani zapoznać się z komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie maturalnym

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

2. Słowniki na egzamin z języka polskiego, Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki zapewnia szkoła. Pozostałe materiały wskazane w komunikacie jako zapewniane przez zdającego lub szkołę (linijka, kalkulator prosty, cyrkiel) przynoszą uczniowie (każdy dla siebie).

PROCEDURY SANITARNE

A) Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Zdający, którzy chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, informują o tym fakcie przewodniczącego zespołu nadzorującego przed wejściem do sali egzaminacyjnej, przedstawiając stosowne zaświadczenie.

 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

10. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

11. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu testu.

B) Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety ,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do godz. 8.00 w dniu egzaminu.

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

C) Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

1. Płyn do dezynfekcji rąk będzie umieszczony przy każdym wejściu do szkoły, wchodząc, należy go użyć. Będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej do użycia w razie potrzeby.

2. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

D) Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2. Zdający na sali gimnastycznej, przychodzą do szkoły ok. 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu, natomiast pozostali zdający ok. 30 minut. Do szkoły można będzie można wejść od godziny 8.00 do 8.40 i od godziny 13.15 do 13.40 przed egzaminem popołudniowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wejście po tym terminie (nie później jednak niż do momentu rozpoczęcia egzaminu).

3. Informacja o salach egzaminacyjnych

- wejście główne  do szkoły (wejście nr 1) przeznaczone jest dla zdających na sali gimnastycznej oraz sali nr 12, 18, 31, 27

wejście nr 2 – (wejście od ulicy Nowy Świat) przeznaczone jest dla zdających w salach nr 24, nr 20,

- wejście nr 3 (wejście od ulicy Nowy Świat) przeznaczone jest dla zdających w salach nr 16, nr 29,

O przydziale do danej sali egzaminacyjnej zdający zostaną poinformowani drogą elektroniczną (Librus)

4 4. Zdający powinien ograniczyć rzeczy osobiste do niezbędnego minimum. W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne, rzeczy osobiste powinny być przed szkołą spakowane do przygotowanego przez siebie przezroczystego i podpisanego worka i złożone w miejscach do tego wyznaczonych, a są to: -

- zdający w Sali gimnastycznej oraz w salach: nr 12, 18, 31, 27 – szatnie przy sali gimnastycznej

- zdający w salach 24, 20, – szatnia A

- zdający w salach 16, 29– szatnia B

5. Po skończonym egzaminie zdający udają się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodzili, a przed szkołą nie gromadzą się w grupach. Wrażeniami po egzaminie zdający powinni się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,

 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

7. Po zakończonym egzaminie nauczyciel nadzorujący pozwala na opuszczenie Sali kolejnym uczniom. (należy zapewnić bezpieczne odległości między osobami opuszczającymi salę) 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, maskotek)

2. Na egzaminie korzystaj z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora, linijki, cyrkla,

3. Nie pożyczaj przyborów od innych zdających.

4. Przed skorzystaniem ze słownika (lub innych wspólnych przyborów pomocniczych) w sali egzaminacyjnej zawsze zdezynfekuj ręce przygotowanym w tym celu płynem.

5. Nie kontaktuj się w sposób bezpośredni z innymi zdającymi. Zawsze zachowaj odstęp minimum 1,5 metra.

6. Zakrywaj usta i nos w przypadku: - wejścia do szkoły, - kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, - wyjścia do toalety, - po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym - wyjścia z sali egzaminacyjnej

7. Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

8. Przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

9. Zachowaj odpowiedni dystans od innych zdających również po zakończonym egzaminie.

10 Po skończonym egzaminie udaj się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodziłaś / wchodziłeś.

11. Wrażeniami po egzaminie podziel się z koleżankami / kolegami wykorzystując telefon.