"Tylko - że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć, skąd się wyszło."
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • _dsc0902.jpg
EWALUACJA
piątek, 25 września 2015 08:47

PODSUMOWANIE

PROBLEMOWEJ EWALUACJI

WEWNĘTRZNEJdokonanej w roku szkolnym 2014/2015

w Liceum Ogólnokształcącym

im. Hugona Kołłątaja

w Pińczowie

Opracował zespół w składzie:

Małgorzata Połetek, przewodnicząca

Beata Oleksy

Katarzyna Opis

Agnieszka Osińska

Prezentowany materiał jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 przez zespół powołany przez Dyrektora LO. Podjęte działania polegały na zebraniu i przeanalizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższe podsumowanie, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej pracy zmierzającej do podniesienia jakości funkcjonowania szkoły.

Informacje podstawowe

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560),
- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Przedmiot ewaluacji

Wymaganie 10 Rozporządzenia MEN:

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Charakterystyka wymagania – Poziom D:

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w jej środowisku lokalnym.

Charakterystyka wymagania – Poziom B

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w jej środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

Kryteria ewaluacji

Sprawdzeniu poddano poziom spełnienia następujących kryteriów:

Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska

Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska

Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania

Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku szkoły wpływa na rozwój uczniów

Celem ewaluacji była odpowiedź na następujące pytania kluczowe:

1. Czy i w jaki sposób szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku?

2. Czy organizowane są imprezy na rzecz środowiska i podejmowane wspólnie inicjatywy służące edukacji, wychowaniu i promocji regionu?

3. Czy współpraca sprzyja zaspokajaniu potrzeb zarówno szkoły oraz środowiska i przynosi obopólne korzyści szkole i lokalnej społeczności?

4. Jak współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów?

5. Czy szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania?

6. W jaki sposób szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego?

Opis metodologii

Opis danych i sposób ich zbierania

W badaniach posłużono się następującymi metodami:

- ilościową -metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla rodziców, partnerów szkoły, nauczycieli, grupowej ankiety dla uczniów i ankiety dla Pana Starosty,

- jakościową – wywiad z Panią Dyrektor szkoły, rozmowy z partnerami placówki, nauczycielami, rodzicami oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej (protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, szkolne programy) i stron internetowych.

Działania podejmowane przez szkołę we współpracy z jej partnerami są dobrze oceniane przez środowisko. Są one oparte na właściwej analizie potrzeb i możliwości obydwu stron. Są również zauważane przez uczniów, którzy mają poczucie, że przyczyniają się one do ich indywidualnego rozwoju. Szkoła wskazuje na różnorodne korzyści, jakie dzięki tej współpracy odnoszą uczniowie. Najczęściej wymieniano: poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, rozwijanie zainteresowań, rozwój postaw prospołecznych i umiejętności interpersonalnych.Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania, jednakże ten obszar jej funkcjonowania z pewnością wymaga dalszego rozwoju. Z kolei dla podmiotów współpracujących z LO współdziałanie umożliwia realizację ich zadań statutowych, poszerzenie zakresu i form działalności oraz szerszą promocję w regionie.

Wnioski z przeprowadzonych badań

A. Mocne strony szkoły:

- Informacje uzyskane od wszystkich grup respondentów oraz dokumentacja szkolna wskazują, iż nasza placówka zaspokaja liczne potrzeby społeczności lokalnej,co potwierdza celowość oraz właściwe ukierunkowanie podejmowanej współpracy.

- Podejmowane działania budują pozytywne relacje ze środowiskiem i przynoszą korzyści dla obydwu stron.

- Ilość i bardzo duże zróżnicowanie ze względu na specyfikę, a także zasięg i zakres działalności wymienionych partnerów LO potwierdza, że szkoła jest otwarta na wszelkie formy współpracy, które mogą wspomóc uczniów w ich rozwoju, a także kształtowaniu i wzmacnianiu postaw społecznie pożądanych jej wychowanków.

- Szkoła obserwuje zmieniającą się rzeczywistość w celu adekwatnego dostosowania jej działań do potrzeb lokalnej społeczności.

B. Słabe strony:

- Nauczyciele wskazują najczęściej instytucje i organizacje istotne dla nich z punktu widzenia procesów edukacyjnych i wychowawczych, a w mniejszym stopniu podmioty, których działalność jest ukierunkowana na wspieranie młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

- Wąski, w stosunku do potencjału szkoły i możliwości, zakres współpracy z partnerami w realizowaniu projektów edukacyjnych.

Rekomendacje

- Z punktu widzenia rozwoju szkoły i kreowania jej pozytywnego wizerunku należy zadbać o pełniejszą prezentację jej współpracy ze środowiskiem (zwłaszczaw mediach elektronicznych).

- Celowym jest rozszerzenie współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkoły w realizacji zadań opiekuńczych, jak również podejmowanie działań z kolejnymi podmiotami o takiej funkcji.

- Zdiagnozowanie możliwości pozyskania do współpracy lokalnych podmiotów w opracowywaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych.

- Należy kontynuować już nawiązane formy współpracy ze środowiskiem, gdyż przeprowadzone badania wskazują na ich efektywność.

Formy upowszechniania raportu:

Uczniom:przekazanie informacji na temat przedmiotu tegorocznej ewaluacji wewnętrznej przez wychowawców klas we wrześniu 2015

Nauczycielom: przedstawieniesprawozdania z działalności zespołu ewaluacyjnego na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu zajęć edukacyjnych

Rodzicom: przekazanie informacji na temat przedmiotu tegorocznej ewaluacji wewnętrznej przez wychowawców klas na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2015/2016

Opinii publicznej: zamieszczenie skróconej wersji raportu na stronie internetowej szkoły.